tisdag 5 augusti 2014

Vad är sionismen? (3)

-----Vad är sionismen?-----

- Ditt livs viktigaste läsning…Sionismen är enligt sina egna förgrundsfigurer en religiös/politisk rörelse med målet att skapa en socialistisk modellstat för judar i landet Palestina där berget Sion finns.
***

Sionismen har sina rötter i judendomen och utvecklades till även bli en politisk rörelse i mitten av 1800-talet av Moses Hess, som var Karl Marx mentor in i socialismen.[...]

I sionismen sammanförs ”ras”, folk, nation och utvaldhet, till en nationell socialism i kolonial tappning synonymt med ”lebensraum” och ”blut und boden”.

- Senare skapades den tyska nationalsocialismen med samma ideologiska beståndsdelar och en snarlik samhällelig praktik.- Nazismen är tyskarnas nationalsocialism och sionismen är judarnas.”- Jag tror, liksom Hitler, på idén om blodets makt.”Så skriver Chaim Nachman Bialik i ”The Present Hour” (1934).

- I Israel betraktas han som nationalskald.

Genom Balfourdeklarationen som undertecknades 1917 av Englands utrikesminister och  lord Rotchild skapades förutsättningarna för att ge den judiska gruppen en nationell identitet i landet Palestina genom en judisk stat i enlighet med sionismens kortsiktiga mål.

England lovade bort ett land som ägdes av andra till en tredje part i utbyte mot att den judiska maffian på Wall Street dels bidrog till finanisieringen av Englands militära insatser i Första världskriget, dels drog in USA i kriget på Englands sida mot Tyskland.

Från början hade sionismen klent stöd bland judarna i Europa, men även bland judar i tyska koncentrationsläger under Andra världskriget.- I samarbete mellan judiska sionister och tyska nazister styrdes dock den panikartade utvandringen av judar från Tyskland till Palestina, genom blockering av en mera omfattande utvandring till andra länder.Detta skedde genom en överenskommelse mellan World Zionist Organisation  och Tyskland i det så kallade Transfer Agreement 1933.


Dessförinnan hade världsjudendomen förklarat krig mot Tyskland i form av en världsomspännande ekonomisk bojkott.


Sionismen hade dock långt tidigare som en del i den europeiska kolonialismen väglett judarna i koloniseringen av Palestina från slutet av 1800-talet. Politiskt fick sionismen sitt stora genombrott efter Andra världskriget genom utropandet av den judiska staten Israel 1948.

Östeuropeiska judiska marxister under ledning av Israels landsfader Ben Gurion, som ansåg sig själv vara bolsjevik, kom att spela en avgörande roll i koloniseringen. De socialistiska kibbutzerna, där endast judar får vara medlemmar, lade de grunden för markstölden och den etniska rensningen av cirka 750 000 palestinier i Al Nakba 1948 (den stora katastrofen).

Dessa palestinier och deras avkomma lever fortfarande i flyktingläger eller i exil och förvägras sin av FN beslutade rätt att återvända. Fördrivningen utfördes av den judiska armén Haganah, tillsammans med de judiska fascisterna i terrorligorna Stern och Irgun grundade av Zeéw Jabotinsky, som samarbetade med Benito Mussolini.

Sternligan mördade samma år Folke Bernadotte som var FN-sändebud och medlare till förmån för FN:s förslag till delningsplan (2).


Det var dock först efter 6-dagarskriget 1967 som sionismen (post-sionismen) kom att bli en betydade kraft i USA, genom det judiska inflytandet inom bankväsendet, massmedia, filmindustrin, den akademiska världen och den judiska lobbyorganisationen AIPAC, samt den nykonservativa rörelsens (neocons) inflytande över USA:s utrikespolitik och de nykoloniala krigen i Afghanistan och Irak.

Leo Strauss blev den ideologiska förgrundsgestalten för neocons i USA som består av en allians mellan judiska och kristna sionister, samt nyliberala konservativa. En slags högersionism som har stora likheter med Jabotinskys i Palestina.

Men den statsbärande sionismen i dagens USA har också rötter hos trotskyister som liksom Ben Gurion i Palestina var bolsjeviker. Sovjetunionen var mycket drivande i arbetet med att få FN att uppta Israel som medlem. I vilken utsträckning det var för att stärka sitt inflytande bland kommunisterna i USA, där judarna var dominerande, eller ett avgörande uttryck för Sovjetunionen som en socialimperialistisk stat, kan diskuteras.


De flesta religiösa judiska församlingar i världen ser idag sionismen som en positiv utveckling av judendomen (3).  Men några mindre grupper av ortodoxa judar – såsom Neturei Karta – anser att sionismen är oförenlig med judendomen, eftersom tillskapandet av den judiska staten bara kan vara ett verk av gud och inte av människor som skett med Israel.

Den kristna sionismen har ett stort stöd i det amerikanska bibelbältet, men även i kristna församlingar som Livets Ord och Pingströrelsen i till exempel Sverige. Den är omfattande numerärt, men underordnar sig den judiska sionismen i dess stöd av en judisk stat i Sion, där judarna framledes dock förutsätts bli kristnade (4).


I dag har sionismen utvecklats till den dominerande ideologin inom västvärlden och är den viktigaste uttrycksformen för den anglo-amerikanska imperialismen.

- Sionismen används för att kontrollera människors tänkande genom begränsningar av yttrande- och tryckfriheten och för att motivera de nykoloniala krigen som har sin udd riktad mot islam.Detta sker genom att den officiella bilden av ”Förintelsen” framställs som en exklusiv judisk företeelse, vilken behandlas som en religion vars ifrågasättande är tabubelagd och straffbar.


I många länder är idag kritiska forskare fängslade för detta åsiktsbrott. Inom EU utvecklas även det ekonomiska och militära samarbetet med Israel.

Den nya Hitler påstås nu finnas i Iran och han sägs hota Israel med ”Förintelse” med kärnvapen som hon men inte han har. Kritik av Israels politik och dess inflytande i USA:s utrikespolitik kallas för ”antisemitism”.

Ifrågasättandet av delar i den sionistiska bilden – 6 miljoner judar i ett Holocaust – kallas för ”Förintelseförnekelse” och kritik av den judiska maffians dominans inom makteliten främst på Wall Street och i den amerikanska centralbanken Federal Reserv kallas för ”rasistiska konspirationsteorier”.


- Ett omfattande arbete pågår i USA och EU för att ytterligare begränsa och straffbelägga sådan kritik.


När de gäller de närmare detaljerna om Hitlers krigsbrott mot olika folkgrupper, inklusive judar, bör detta rimligen i första hand diskuteras historiska forskare emellan, på samma sätt som för närvarande sker när det gäller Stalins brott i samband med den stora hungerkatastrofen i Ukraina på 1930-talet.

I Sverige spelar organisationer som EXPO och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) en viktig roll som frontorganisationer till den statliga myndigheten Forum för levande historia (FFLH) i dess försvar av den judiska staten och sionistiska ideologiproduktion. FFLH, häxprocessen och domen mot Ahmed Rami är några tydliga uttryck för sionismens inflytande inom den svenska statsapparaten.

Bonnierkoncernens inflytande över media är motsvarigheten inom det privata näringslivet.

Sverigedemokraterna (SD) är idag det mest israelvänliga politiska partiet och följdriktigt det som mest aggressivt angriper islam.


- Att sprida information om sionismens destruktiva inverkan på mänskligheten i dagens värld och i Sverige är främst en ideologisk kamp mot kontroll och manipulation av människors tänkande.


I synnerhet som sionismen knappast existerar i den offentliga diskussionen. Detta är en effekt av att medlen för produktion av kultur och ideologi i stor utsträckning ägs eller influeras av sionistiska intressen.

Den tungt kärnvapenbestyckade judiska apartheidstaten Israel är idag det största hotet mot fred i världen genom sitt inflytande i Västvärlden och sionismen är det största hotet mot mänskligheten, inklusive merparten av alla judar. 
***

- Sionismen används av makteliten i dess strävan mot en ny världsordning med en enda Storebrorsstat och ständiga konflikter och krig mellan olika religiösa, etniska och kulturella grupper i upplösta nationalstater.I detta perspektiv är Israel världens huvudstad och palestinierna världens förtryckta folk.

- Därför är sionismen farlig och måste bekämpas.
*
*
————————————————————————————————————————

Källa text:  Lasse Wilhelmson  http://lassewilhelmson.wordpress.com/vad-ar-sionismen-3/

Besök Lasse Wilhelmsons blogg för mer info.Hänvisningar:

1.  Det bör understrykas att även om sionismen är ett religiöst och för judar nationellt socialistiskt projekt, medan marxismen är ett sekulärt och internationellt socialistiskt projekt för alla, så kan båda betraktas som judiska projekt, liksom neocons, på grund av judarnas dominerande och ledande ställning inom dessa projekt.

Karl Marx var inte sionist, men likväl var Moses Hess hans personliga ersättare på Internationalens möten 1868-9, det vill säga 6 år efter det att han skrivit sionismens Magnum Opus: Rom och Jerusalem.2. Marxismen och sionismen kan ses som kompletterande överlevnadsprojekt för den judiska gruppen i Europa under 100 år från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet – en dubbelsidig stamstrategi. Sionismen skapade förutsättningarna för en nation för den judiska gruppen samtidigt som marxismen försvagade alla andra nationer genom sin internationalism. 

Oavsett om detta kom till stånd helt intuitivt, initierades som en konspiration från Frimurarna, eller var två frön planterade av Moses Hess, eller var en kombination av dessa och andra faktorer, så blev det konkreta resultatet att judarna som grupp stärktes. Så till den milda grad att inte ens Hitlers och Stalins försök att bryta dess inflytande lyckades.

Detta kan vi i dag se frukten av i den judiska makten framförallt i Väst och i postsionismens roll för de nykoloniala krigen. Att merparten av alla judar utnyttjas av den sionistiska makteliten förändrar inte detta faktum.3. Dagens religiösa judiska församlingar, till exempel i Sverige, anser att den som är född av en judisk mor, inte tillhör någon annan religion, eller konverterat till judendomen, är i religiöst avseende jude. Många som anser sig vara judar ser dock sig själva som sekulära.

Att vara jude är idag därför i första hand en fråga om att omfatta en identitet som är förbunden med den judiska staten och ”Förintelsen”, eller i förekommande fall religiös övertygelse. Varje enskild jude kan välja att inte vara jude.4. Judendom, judisk mentalitet och sionism är begrepp som har flytande gränser sinsemellan och är sammanflätade, men de måste också hållas isär. Detta beroende på olika uppfattningar bland religiösa judar om sionismen, samt att judisk mentalitet och sionism omfattas av fler icke-judar än judar.

Modern forskning har visat att judarna varken är en etnisk enhetlig grupp eller ett folk i vanlig mening, utan snarare en utspridd grupp som hålls samman av en gemensam stammentalitet och religiösa regler (Halakha) för hur man skall förhålla sig till icke-judar (gojim), som härvidlag inte betraktas som riktiga människor.

Några centrala böcker:

Hess, Moses. “The Holy History of Mankindand Other Writings”, ed. by Shlomo Avineri. Cambridge University Press, 2005

Shahak, Israel. “Judisk historia, judisk religion – tyngden av tretusen år”, Foinix Förlag, 1996

Sand, Shlomo. “The Invention of the Jewish People”, Verso Books, 2009

Slezkine, Yuri. “The Jewish Century”, Princeton University Press, 2004

Felton, Greg, “The Host and the Parasite”, Dandelion Books, 2007

Atzmon, Gilad. “The Wandering Who?”, Zero Books,2011

——————————————————————————————————————————

Lasse Wilhelmson är född den 7 maj 1941 i Stockholm, men har bott större delen av sitt liv i Täby kommun.  Lasse har en judisk släktbakgrund genom sin mor och släkt i Israel, Sverige och USA.  I  början av 1960-talet bodde Lasse några år i Israel.

Lasse har arbetat som forskare och lärare i pedagogik på universitetet i Stockholm, med fördelning av medel för pedagogisk forskning på fd Skolöverstyrelsen (SÖ), som utbildare och konsult med främst förändringsarbete inom organisationer samt utvärderings- och jämställdhetsfrågor på fd Statens Institut för Personalutveckling (SIPU), men även som egen företagare inom samma områden. 

Lasse Wilhelmson skriver:  Då jag i olika sammanhang blivit anklagad för att vara “antisemit”, vill jag deklarera att jag är kategoriskt emot alla former av rasism.

- Det innebär att jag är motståndare till den judiska statens apartheidsystem.


——————————————————————————————————————————–Får-kompisar, vilken tur att vi har EXPO som så modigt ifrågasätter världsutvecklingen
och så ivrigt avslöjar rasism överallt, …utom i en av världens mest rasistiska stater – Israel…
- Bää får-kompis…
  -Det va ingen dålig konspirationsteori får-kompis…*

Anti-racism protest held in Israel


2012-01-18 PressTV
Thousands of Ethiopian immigrants have staged a protest rally in Israel to condemn the growing social discrimination targeting their community.More than 5,000 Israeli Jews of Ethiopian origin demonstrated in front of the Israeli Parliament in al-Quds (Jerusalem) on Wednesday calling for equal social rights and legislation against racism.

They hold banners reading, “Blacks and Whites – We’re all Equal”, “Social Justice,” “Our Blood is Only Good for Wars.”

“We have problems and we will not rest until things change. As of now the response to racism has been merely cosmetic,” social activist Daniel Bahart said.

- There are more than 120.000 Jews of Ethiopian origin living in Israel who are being treated as third-class citizens.


Several lawmakers also joined the protest, including Shlomo Molla of the opposition Kadima party, who is himself of Ethiopian origin.

Ethiopian protesters also gathered outside the residence of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is currently in Holland. Similar anti-racism rally were held in southern Israeli city of Kiryat Malachi last week.

The demonstrations were sparked by a new report earlier this month which revealed that city residents had signed a paper not to rent or sell houses to Ethiopians.

Following the protests, Israel’s Minister of Immigrant Absorption Sofa Lander criticized Ethiopians for staging protest rallies, saying that they should be grateful for what they have received from Israel. Her racist remarks drew harsh criticism.

PressTV/HM/HGHDen israeliska statens

Zionism är rasistisk

NewsMill 2010-01-28
Den reellt existerande sionismen
i aktion kan beskådas, studeras och analyseras i Israel och på de ockuperade områdena varje dag.

Man kan se att Israels regering i sionismens namn åsidosätter FN:s resolutioner, Genèvekonventioner och folkrätten.

Att Israels regering och israelisk media i sionismens namn reflexmässigt stämplat anklagelser mot den israeliska armén för folkrättsbrott som antisemitiska. [...]

Dror Feiler  –  Ordförande i European Jews for Just Peace
och ordförande i Judar för Israelisk Palestinsk Fred


*
—————————————————————————————————————————EDL - God save the Israeli Queen!


EDL - Ett viktigt meddelande

Another great Under Mattan Opinion
 
undermattan.blogg
 Vad är sionismen? (3)
Publicerat som Information. Texter och bilder tillhör sina respektive upphovsmän
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 kommentar:

 1. --Israeli Cabinet Mulls Further Escalation: At Least 718 Gazans Killed--

  July 24, 2014

  Source: Jason Ditz, Antiwar

  The death toll in Israel’s war on the Gaza Strip continues to rise, with at least 718 Gazans now reported slain, overwhelmingly civilians, and thousands wounded.

  The death toll on the Israeli side stands at 34, 32 of them soldiers, and one civilian from the Philippines.

  Among the soaring number of Palestinian civilians, anestimated 24% are children under the age of 18, reflecting the growing tendency of attacks on civilian neighborhoods killing entire families.

  There continues to be some international effort to ceasefire, though the indications are that neither Israel nor Hamas have been brought directly on board for the talks.

  Israel’s cabinet met today, and while international efforts to broker a ceasefire were discussed, the primary focus was said to be on the possibility of further escalation of the invasion.
  [...]

  http://news.antiwar.com/2014/07/23/israeli-cabinet-mulls-further-escalation-at-least-700-gazans-killed/

  http://www.blacklistednews.com/Israeli_Cabinet_Mulls_Further_Escalation%3A_At_Least_718_Gazans_Killed/36816/0/38/38/Y/M.html

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.