fredag 4 april 2014

Trygghetserbjudande: - Storebror väljer din framtid! ...Eller ännu bättre: - VÄLJ SJÄLV!!

Henrik Alexandersson, Piratpartiet, har nyligen lagt upp en sevärd video på tuben för att värva röster till Piraterna. Här förklaras det att övervakningsstaten är ett politiskt val. Rösta på politiker som respekterar din rätt till privatliv...
***
Om det inte finns något parti eller några politiker som verkligen företräder DINA rättigheter, åsikter och intressen -  så rösta inte alls... 
***

Storebror: - Är det så här vi vill ha det?
- En ljus framtid väntar...

Arbetsförmedlingen Platsbank, sökandebank och feriebank samt arbetsmarknadsverkets organisation. Mer... 

- Din  GPS-position visar att du är på fel plats när du skulle ha sökt arbete?
Tråkigt du blev av med din ersättning.  ...STATEN VET


Arbetsgivarverket Mer...  
- Är det lönt att anställa personer med fel åsikter? Dit sociogram visar ett suspekt kontaktnät. ...STATEN VET
***
Arbetsmiljöverket Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Mer... 

- Vad är det för fel i att kartlägga grupper av arbetare? Vi har ju ändå tillgång till data. ... STATEN VET.
***

Arkeologi - arkeologiska undersökningar UV Riksantikvarieämbetet UV är en rikstäckande arkeologisk institution och sysslar främst med arkeologi på uppdragsbasis. Här finner du information om aktuell arkeologi på UV, arkeologiska undersökningar, rapporter och tjänster. Mer... 

- Vittnen har sett en person med en metalldetektor vid en fornlämning.  Det är olagligt. Din mobil har GPS-positionerats där. Vi kommer på besök. ...STATEN VET

Barnombudsmannen Läs om Barnombudsmannens åtaganden och verksamhet. Här finner du remissvar och skrivelser, pressmeddelanden, fakta om barnkonventionen, statistik samt Barnombudsmannens årsrapporter. Mer... 

- Har du gjort något på fyllan de senaste åren som gör att dina barn kan tas ifrån dig? Vid en samkörning av data från Facebook har vissa oklarheter synliggjorts. ...STATEN VET

Bokföringsnämnden Mer...  

- Polisen har i samband med en annan undersökning spårat ett samtal där någon med ditt IP diskuterar kreativ bokföring. Vi kommer att göra en omfattande kontroll hos ditt företag idag . ..STATEN VET

Bolagsverket Bolagsverket registrerar bl.a. företag, årsredovisningar och företagsinteckningar. Informationen är sökbar i Näringslivsregistret. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är naturligtvis samkörning med andra departement och några av kompisarnas företag. ...STATEN VET

Boverket Central myndighet som arbetar med boende- och livsmiljöfrågor. Här kan du få aktuell information om våra projekt, ansvarsområden och kontaktpersoner. Mer...  

- Din angivna bostadsadress stämmer inte med positionen du loggas mot i de flesta fall. Vi kommer att vidarefodra denna information till berörda myndigheter. ...STATEN VET
Brottsförebyggande Rådet BRÅ arbetar med utveckling, forskning och information inom det kriminalpolitiska området och ansvarar för Sveriges rättsstatistik. Mer...  

-Vad gör du på ett forum som är svartlistat i USA? Vi kommer att kontrollera alla dina aktiviteter de senaste 5 åren. ...STATEN VET

Brottsoffermyndigheten Myndighetens huvudsakliga uppgift är att tillvarata brottsoffrens behov, rättigheter och intressen. Detta genom att bland annat besluta om brottsskadeersättning och finansiera forskning och projekt på brottsofferområdet. Mer...

-Vi blir tvungna att meddela att din ersättning dessvärre inte kommer att utbetalas. Enligt uttalande som hittats i chattloggar med anknytning till din IP har omfattningen på din skada ifrågasatts. ...STATEN VET

Centrala Studiestödsnämnden Aktuell information om studiestöd (studiebidrag och studielån), nyheter och kontaktvägar till CSN. Mer...

-Ditt studiestöd har omgående dragits in då annan myndighet upptäck att du i din mejlkonversation avslöjat fusk vid olika prov på under utbildningen. ...STATEN VET

Datainspektionen Central myndighet som har tillsyn över personuppgiftslagen (PuL), kreditupplysningslagen och inkassolagen. Mer...

-Vi har noterat att du lagrar otillåtna uppgifter i ditt nätverk. Vi kommer att beslagta din utrustning för närmare utredning. ...STATEN VETDomstolsverket Mer...

- Enligt våra noteringar förekommer kommentarer knutna till er IP som strider mot paragraf 34b i sektion 5g.  Ni har möjlighet att omgående erkänna brottet och erlägga 54.000 före kl 08.00 tisdag. I annat fall kommer ni att kallas till förhör och vidare utredning. ...STATEN VET

Ekobrottsmyndigheten EBM är en åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels operativt på fältet, dels strategiskt som en stabsresurs till statsmakterna i samhällets samlade kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Mer...

-I samband med att ditt IP frekvent registrerats på Blocket.se har vår kontrollanter några frågor att ställa. Du är välkommen till vårt kontor eller imorgon kl 8.00. ...STATEN VET 
Ekonomistyrningsverket ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regering, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. Mer...

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Energimyndigheten Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VETEnheten för miljögiftsforskning, Miljöprovbanken, NRM Forskningsenhet med uppdrag att övervaka förekomst av miljögifter i svensk natur samt dessas effekter på faunan. Förfogar över en samling biologiska prover från den yttre miljön. Mer...
- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement och NSA. ...STATEN VET

Exportkreditnämnden EKN erbjuder garantier mot olika risker i exportaffärer. Garantin fungerar som en försäkring. Ingen affär är för liten att försäkra och vi arbetar med risker i de flesta av världens länder. EKN är till för svensk export. För säkra affärer. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement och FBI. ...STATEN VET

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) Är en statlig myndighet för registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement och CIA. ...STATEN VET

Finansinspektionen Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vi arbetar för att det finansiella systemet ska fungera väl med stabila företag och ett gott konsumentskydd. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement och NSA/FBI. ...STATEN VETFiskeriverket Fakta om myndigheten Fiskeriverket samt databaser över provfisken, både för sjöar, bäckar och åar/älvar. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

FNs informationskontor för de nordiska länderna Information om FN systemet. Mer... 

- Vi ser i registret att du inte vaccinerat dig mot svininfluensa i år. Enligt WHO:s nya direktiv är detta ett brott och du kommer att tvångsvaccineras inom 2 dagar. Böterna på 9000 dras automatiskt från ditt konto. ...STATEN VET


Folkbildningsrådet Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Fortifikationsverket Försvarsfastigheter. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Forum för levande historia Myndighet som har uppdraget att – med utgångspunkt i Förintelsen – arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET


Försvarets materielverk Mer...  

- Har du varit på webbplatser som är fientligt inställda till vår verksamhet? Det var ingen fråga. Ytterligare utredning kommer att ske. ...STATEN VET

Handikappombudsmannen Bevakar frågor som angår rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har också ett ansvar för att informera om FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Mer... 

-Enligt ditt GPS-rörelsemönster uppfyller du inte längre kriterierna för att få erhålla bidrag. ...STATEN VET

Högskoleverket Central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket följer upp, utvärderar och utövar tillsyn över högskolornas verksamhet. Högskoleverket skall främja förnyelse och stödja utvecklingen av kvalitet och pedagogik. Mer... 

Ditt sociogram visar ett suspekt kontaktnät. Vi blir dessvärre tvungna att utesluta dig från vidare utbildning...STATEN VET

Inspektionen för strategiska produkter, ISP Myndighet för exportkontroll av krigsmateriel och strategiska produkter. Mer... STATEN VET.Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU ska främja, stödja och genomföra främst utvärderingsstudier av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Institutet för Framtidsstudier Stiftelse som, i egen regi eller tillsammans med andra bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet. Avsikten är att informera om framtida möjligheter och hot i samhällsutvecklingen. Mer...

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Institutet för Kvalitetsutveckling Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Jordbruksverket Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET


Justitiekanslern Har tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Mer... 

STATEN VET

Jämställdhetsombudsmannen JämO övervakar att jämställdhetslagen efterlevs. JämO tar emot anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet, granskar jämställdhetsplaner, ger råd om aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatser. Mer... 

STATEN VET

Kammarkollegiet K.K. är central förvaltnings- myndighet för bl.a. Sveriges indelning, statlig egendom, permutation, fond- och förmögenhetsförvaltning, administrativ service, resegaranti, riskhantering. Mer... 

STATEN VET

Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionen (KemI) är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö. Mer... 

STATEN VET

Kommerskollegium Sveriges expertmyndighet för Europa och EU-frågor samt övrig utrikeshandel och handelspolitik. Mer... 

STATEN VET

Konkurrensverket Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. Vi har också ansvaret för tillsyn av offentliga upphandlingar. Mer... 

STATEN VET

Konsumentverket Konsumentverket är den centrala myndigheten för konsumentfrågor och är en statlig myndighet. Verkets generaldirektör är också Konsumentombudsman(KO). Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av de områden Konsumentverket arbetar med. Mer... 

:( - Vi tvingas dessvärre lägga ner vår verksamhet eftersom den inte längre anses gynna företagen.Kriminalvården Kriminalvårdens skall bidra till att brottsligheten minskar och att människans trygghet i samhället ökar. Mer...
-Omoraliska tendenser har registrerats i ditt scociogam. Som skyddsåtgärd kommer du att erbjudas plats inom vår verksamhet. ....STATEN VET

Krisberedskapsmyndigheten Arbetar med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället.Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationerminskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser. Mer... 

STATEN VET

Kustbevakningen Beskriver Kustbevakningens verksamhet;sjöövervakning, miljöräddningstjänst, samordning av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, medverkan i intl. samarbete ang. gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss. Mer... 

VI VET

Lantmäteriet Har till uppgift att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning och ansvara för en effektiv försörjning med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Mer... 

STATEN VETLivsmedelsverket Den centrala tillsynsmyndigheten för livsmedelsfrågor. Här finns bland annat pressmeddelanden och information om användning av genteknik i livsmedelsproduktionen. Mer...

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Lotteriinspektionen Myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Mer... 

- Dina insatser överskrider inkomsterna enligt vårt register. Ditt hus kommer omgående att utmätas som ersättning till staten. ...STATEN VET

Luftfartsverket Ankomster/avgångar, tidtabeller, flygplatsinformation, flygnyheter, tips inför resan, branschsidor. Mer... 

YES MAN


Läkemedelsverket Läkemedelsverket är en statlig myndighet med ansvar för läkemedel, mediciner, naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. Patienter och hälso- och sjukvården ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter. Mer...

VI VET

MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Övergripande ansvar för adoptioner från andra länder. Mer...  

- Vi tvingas informera dig om att din ansökan avslagits. Ditt sociogram överensstämmer dessvärre inte med vår standardprofil. Ha en trevlig dag.
...STATEN VET

Migrationsverket Ansvarar för verksamhetsområdena asyl,besök och bosättning samt medborgarskap. Migrationsverket ska verka för samverkan och samordning mellan berörda myndigheter så att verksamheten inom dessa verksamhetsområden är effektiv. Mer... 

VI VET


Miljöstyrningsrådet - Vägledning för hållbar upphandling Rådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige - ISA ISA är en myndighet under utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Naturvårdsverket Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är en av många aktörer som har ansvar för miljön. Mer... 

:) UTE PÅ HAJK

Nordiska Afrikainstitutet Centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i Norden. Institutet är placerat i Uppsala och finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige). Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Nutek, Verket för näringslivsutveckling Stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Nämnden för hemslöjdsfrågor Gör insatser för att främja, öka intresset för och kunskapen om hemslöjd. Fördelar statligt stöd och initierar projekt samt samordnar hemslöjdskonsulenternas verksamhet. Mer... 

:) UTE PÅ LUNCH

Nätuniversitetet Här hittar du IT-stödd distansutbildning hos Sveriges universitet och högskolor. Mer... 

VI VET

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) En statlig myndighet dit personer som upplever sig diskriminerade på grund av hudfärg, ras, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse kan vända sig. Mer... 

VI BRYR OSS NÄSTAN INTE

Pliktverket Ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten stödjer även militära och civila utbildningsanordnare under de totalförsvarspliktigas utbildning och tjänstgöring. Mer... 

:) VI VET ABSOLUTPolarforskningssekretariatet Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Mer... 

UTE HOS ISBJÖRNARNA

Post- och telestyrelsen Förvaltningsmyndigheten inom post-, tele- och radioområdena. Mer... 

-För att anpassa vår verksamhet till den digitala kommer alla försändelser att registreras och märkas med ett id chip.  "För din egen skull" kommer vi att  kartlägga att destinationsadressen är korrekt. STATEN VET SNART...

Rapportbyrån - Hjälp med offentliga upphandlingar Rapportbyrån etablerades 1934 koncentrerar sig på upphandlings- och inköpsärenden och tillhandahåller då kopior av anbudssammanställningar, anbudsvärderingar, offerter samt att överklaga myndigheters sekretessbeslut. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Revisorsnämnden Statlig myndighet för godkännande och auktorisation av revisorer och registrering av revisionsbolag samt tillsynen över dem. Mer... 

VI VET

Riksarkivet Statens arkiv är det gemensamma namnet för Riksarkivet och landsarkiven. Statens arkivs huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Mer... 

STATEN VET

Rikspolisstyrelsen Information om hur polisen arbetar. Rapporter, dokument, blanketter, nyheter och pressmeddelanden samt kontaktuppgifter till samtliga polismyndigheter i Sverige. Mer... 

:) HA HA


Rikstrafiken Rikstrafikens uppgift är att ur resenärens perspektiv verka för ett samverkande långväga kollektivtrafiksystem av buss, flyg och tågtransporter. Mer... 

:) VI VET

Rymdstyrelsen Central förvaltningsmyndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller rymdforskning, fjärranalys och industriutveckling. Mer... 

VI VET

Räddningsverket Statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle. Verket genomför utbildningar inom skydd mot olyckor, risk och säkerhet. Internationellt har vi en hög beredskap för humanitära insatser. Mer...  

VI VET IBLANDSida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är Sveriges myndighet för bilateralt internationellt utvecklingssamarbete, samt merparten av samarbetet med Central- och Östeuropa. Sida stödjer insatser i nära 120 länder. Mer... 

VI VET

Sjöfartsverket Svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen. Mer...

VI VET

Skatteverket Skatteverket är förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Mer...  

-Vi ser i dina lagrade dataloggar att du de senaste åren haft betydande inkomster från försäljning på Blocket.se. - Vi tvingas därför upptaxera dig  med 3 gånger basbeloppet  plus 24.000 i böter. ...STATEN VET

Skogsstyrelsen Myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

 

Skolverket Nationell myndighet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Vår uppgift är att ha samlad kunskap om hur barnomsorg, skola och vuxenutbildning ser ut och fungerar samt föra ut kunskapen. Vi ska bidra till att de nationella målen för barnomsorg, skola och vuxenutbildning förverkligas. Mer...

-Dina barn har under skoltid regelbundet uppehållit sig utanför skolans område enligt spårningen av deras mobiler.  Vi kommer att utreda din lämplighet som förälder. ...STATEN VET

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Har en unik och samlad kompetens inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Mer...

-Vi har uppgifter om att du använder en upphovsrättsskyddad väderprognos på din hemsida. Betala omgående böterna på 5000 kronor eller så hör våra advokater av sig. ...STATEN VET

Smittskyddsinstitutet En statlig myndighet med uppgift att förebygga och bekämpa infektionssjukdomar. Mer...

-Varför har du inte rapportera att du smittats med klamydia? Ditt IP finns lagrat i samband med en förfrågan om medicin. Du har brutit mot svensk lag och kommer att tvångshämtas om 7 minuter. ...STATEN VET

Socialstyrelsen Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och smittskydd. Mer... 

:) HA HASpecialpedagogiska skolmyndigheten Främjar möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder. Ska förbättra studiemöjligheterna för unga och vuxna med funktionshinder. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Språkrådet Språkrådet är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet arbetar med: svenska, minoritetsspråk, språkteknologi, klarspråk, terminologi, nyordsinsamling, språkpolitik, språkrådgivning, ordböcker, språkböcker m.m. Mer... 

:( VI FÖRSTÅR INTE RIKTIGT FRÅGAN?

Statens biografbyrå Mer...

-Din Blu-rayspelare har i samband med uppkoppling mot internet sänt ut data om att en piratkopierad film spelats i enheten. Var god betala böterna på 50.000 US-dollars eller träffa våra advokater i rätten. ...STATEN VET

Statens bostadskreditnämnd Lämnar statliga kreditgarantier för finansiering avbostadsbyggande. Mer...

-Vi blir dessvärre tvungna att avslå din ansökan eftersom din kartlagda profil uppvisar ett flertal avvikande egenskaper. ...STATEN VET


Statens fastighetsverk Mer...

-En av våra andra statliga myndigheter uppger att din GPS-position i allmänhet inte överensstämmer med adressen du uppger vara din bostad. Vi kommer att utreda ärendet. ...STATEN VET

Statens folkhälsoinstitut Är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Följer upp och samordnar uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken. Bedriver tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. Mer...

- Det har vid sökning framkommit bilder i anknytning till din IP där du röker och dricker i närheten av dina barn. Vi har lämnat uppgifterna vidare till berörda myndigheter för vidare utredning om din lämplighet som förälder... STATEN VETStatens haverikommission, SHK Tllkom år 1978. SHK arbetar med utredning av flyg-, sjö-, järnvägs-, gruv-, dyk-, trafik-, kem-, kärnkrafts-, medicintekniska- olyckor samt tillbud. Webbplatsen innehåller även rapporter i PDF-format. Mer... 

STATEN VET

Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer också sluten ungdomsvård. Mer... 

:( FRÅGA INTE FLER GÅNGER.

Statens konstråd Har till uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. Mer... 

VI VET INTE

Statens kulturråd Den myndighet som har ansvar för att förverkliga den statliga kulturpolitik som beslutas av regering och riksdag. Mer...

INTE VI HELLERStatens medicinsk-etiska råd - SMER Ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Statens pensionsverk Statens pensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Mer...

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. Mer... 

STATEN VET

Statistiska centralbyrån SCB:s arbetuppgift är officiell, objektiv, aktuell, och tillförlitlig statistik som underlag för beslut i samhällsdebatt och i forskning. Mer... 

:) GISSA...

Statskontoret Stabsmyndighet till regeringen. Statskontoret analyserar, granskar och utvärderar offentlig förvaltning genom vårt uppdrag att bistå regeringen med underlag för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Mer... 

VI VET

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten, med samlat nationellt ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet, arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden. Mer... 

VI VET

Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF SPF leder och samordnar samhällets psykologiska försvar eller informationsberedskap som det också kallas. SPF har även ett uppdrag att sprida kunskap om säkerhetspolitik, totalförsvar och civilt motstånd. Mer... 

VI VET MED STÖRSTA SÄKERHET

Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, en statlig myndighet i Sverige som sorterar under Utrikesdepartementet och har både en myndighetsutövande roll och en rent uppdragsbaserad verksamhet. Mer...

VI VET

Svenska ambassader och konsulat Lista med länkar till ambassader och konsulat i utlandet. Mer... 

:) VI ÄLSKAR DET HÄR

Svenska institutet SI har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet samt främja utbytet med andra länder inom områdena kultur, utbildning, forskning, demokrati och samhällsliv i övrigt. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Svenska Kraftnät Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft, som omfattar landets 400 kV och 220 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Vi har även systemansvaret för el och naturgas i Sverige. Mer... 
- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Svenska Unescorådet Kontaktorgan mellan FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) och Sverige. Vi ger regeringen råd kring Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Sveriges Geologiska Undersökning Sveriges geologiska undersökning, SGU, är den myndighet som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten i Sverige. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VETSveriges riksbank Mer... 

:) VI VET

Säkerhetspolisen Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Mer... 

:( :( ABSOLUT INTE!  -VI HAR INGET DATAREGISTER...

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Statlig myndighet och nationell lånecentral för talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till läshandikappade. Talbokslåntagaren lånar talböcker på sitt lokala bibliotek. Mer... 

INGEN ANING

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket En myndighet som prissätter och beslutar om subvention av läkemedel. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Tillsyns- och föreskriftsrådet Ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken. Mer... 

VI VET

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI En myndighet under försvarsdepartementet med uppdrag att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret. Är resultatet av sammanslagningen av Försvarets forskningsanstalt, FOA, och Flygtekniska försöksanstalten, FFA. Mer... 

OM VI VET, TALAR VI INTE OM DET...Trafikverket Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Mer... 

VI VETTullverket Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Mer...

:) HA HA

Ungdomsstyrelsen Statlig myndighet som verkar för att unga ska kunna leva ett självständigt liv, ha verkligt inflytande och ses som en resurs i samhället. Mer... 

:( VI VILL INTE HA SÅNT HÄR

Valmyndigheten Den statliga myndighet som på central nivå planerar och samordnar val i Sverige. Mer...  

-Vi blir dessvärre tvungna att informera dig om att alla uppgifter om dina politiska aktiviteter de senaste åren av misstag skickats till det Nationalsocialistiska kontoret. Vi beklagar missödet. (och lycka till?) ...STATEN VET

Vattenmyndigheterna Samordnar arbetet med EG:s ramdirektiv för vatten. I Sverige finns fem vattendistrikt som fastställer miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för att nå en ökad kvalitet på vatten i respektive distrikt. Mer... 

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Verket för innovationssystem, Vinnova En statlig myndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Mer... 


- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VET

Vetenskapsrådet Myndighet under Utbildningsdepartementet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Mer... 

VI UNDERSÖKER OM VI VET

VHS - Verket för högskoleservice Arbetar med samordnad antagning av studenter samt med upphandlingsfrågor. Mer...

- Vi har idag ansökt om att få samköra data med övriga svenska myndigheter i medborgarnas bästa intresse. Vi upprätthåller naturligtvis fullständig sekretess. Undantaget är samkörning med andra departement. ...STATEN VETÅklagarmyndigheten I Åklagarmyndigheten arbetar 1 100 personer. Det finns 39 åklagarkammare ute i landet. Riksåklagaren är högste chef för åklagarväsendet och den ende åklagare som får föra talan i Högsta domstolen. Mer... 

:) VI VET ALLT

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) Har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut. Mer...  

-Dessvärre avslås din överklagan då din kartlagda profil och ditt sociogram uppvisar ett avvikande beteende. ...STATEN VET
***

SVENSK ÖVERVAKNING!

  "I de polisstater som totalövervakar sin befolkning, frodas alltid terrordåden till slut... 

***

- Vad kan detta bero på?"

***

Trygghetserbjudande: Storebror väljer din framtid ...eller ännu bättre: - VÄLJ SJÄLV!

2 kommentarer:

 1. Intressant fakta:

  BarackHusseinObama = 18 bokstäver = 6 + 6 + 6
  Född 4 August, som är 216 dag på året = 6 x 6 x 6
  Efter födelsen skriven i Chicago, post nr: 606060

  SvaraRadera
 2. nu kommer vapenlagsändringen

  http://www.regeringen.se/sb/d/18312/a/237858

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.