fredag 31 maj 2013

Assange - Vem betalar och vem har bollen?

Genom att ha dygnet-om-bevakning av Ecuadors ambassad i London där Julian Assange uppehåller sig, har Storbritanniens skattebetalare fått ta en enorm ekonomisk smäll. Detta mestadels på grund av Sverige.  

- Hittills har det kostat Storbritannien över 60 miljoner i svenska kronor... (£6m - 2013-06-18)
*

Nej, detta är naturligtvis  inget vanligt rättsfall som sköts enligt normala rutiner även om rättsväsendet i Sverige desperat försöker förmedla den signalen... Det är inte standard att ett civiliserat land hotar att storma en ambassad. Är det kanske dags för det svenska rättsväsendet att få loss tummarna och göra något kreativt innan notan för bevakningen kommit upp i 100 miljoners-klassen..? (Bild från augusti 2012)
*

Det svenska rättsväsendets ovilja att hålla förhör via videolänk eller ointresset för att någon personligen klarar av att åka till Ecuadors ambassad i London, kan säkert få taxametern att ticka på ett tag till. 

Vem vet, vi når kanske 100-miljonersstrecket så småningom? 

Det har upprepade gånger ställts frågor till åklagarmyndigheten varför de inte agerar på något sätt.

- Här redovisas en fråga och ett svar som sänts in till bloggen.
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Till:
Åklagarmyndigheten
Riksåklagarens kansli
May 07, 2013

Hej!
*
Är det engelska skattebetalare som står för notan av bevakningen av Assange eller fakturerar de Sverige för denna kostnad. I s f till vem går fakturan? *
Har ni satt någon tidsgräns till hur länge bevakningen av Ecuadors ambassad kan pågå utan att svensk åklagare förhör Assange på plats eller via videolänk?
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Från: 001 Reg RÅ
20 maj 2013 

Hej
Din fråga nedan är överlämnad till Göteborgs utvecklingscentrum.
Med vänlig hälsning

Registrator
________________________________
Åklagarmyndigheten
Riksåklagarens kansli
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
May 29, 2013

Såsom framgår av informationen på vår hemsida meddelade the Supreme Court den 30 maj 2012 att domstolen beslutat att avslå Julian Assanges överklagan och att han därmed skulle överlämnas till Sverige. 

Domstolen beviljade dock försvaret en frist om 14 dagar för att lämna in en begäran om att målet skulle öppnas för fortsatta överläggningar. Den 12 juni 2012 lämnade Julian Assange in begäran om att domstolen skulle återuppta förhandlingarna. Den 14 juni 2012 beslöt the Supreme Court att avslå denna begäran. 

Vidare beslöt domstolen att verkställa överlämnandet av Assange till Sverige inte skulle börja löpa förrän efter 14 dagar.  Den 19 juni 2012 begärde Julian Assange politisk asyl på Ecuadors ambassad i London vilken beviljades den 16 augusti 2012.

Storbritannien har till följd av detta inte kunnat verkställa överlämnandet. Ärendet är således fortfarande under handläggning i Storbritannien.

Enligt uppdrag
Britt Svensson
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 *
 008B Reg UC Göteborg  Underlag:
*

Assange beviljad asyl i Ecuador

*
Det faktum att
Julian Assange har beviljats asyl i Ecuador förändrar inte läget i den svenska förundersökningen. Assange befinner sig på Ecuadors ambassad i London, som ligger på brittisk mark. Ärendet är alltså fortfarande en fråga för Storbritannien. 


Överåklagare Marianne Ny kan därför inte lämna någon information om ärendet för tillfället, men kommer att vara tillgänglig för medier i samband med en eventuell häktningsförhandling i Sverige".
*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

Kronologi i Assangeärendet


*
Källa: Åklagarmyndigheten

Processen i Sverige

*
20 augusti 2010Jouråklagare anhåller Julian Assange i sin frånvaro, misstänkt för våldtäkt och ofredande.

21 augusti 2010Ärendet överförs till ordinarie åklagare på City åklagarkammare i Stockholm.

25 augusti 2010Åklagaren beslutar att lägga ned förundersökningen om våldtäkt.

27 augusti 2010Advokat Claes Borgström, målsägarbiträde till de kvinnor som anmält Assange, begär överprövning av åklagarens beslut om att lägga ned förundersökningen om våldtäkt. Överprövningsbegäran skickas till Utvecklingscentrum Göteborg.

1 september 2010Överåklagare Marianne Ny beslutar återuppta förundersökningen om våldtäkt. Förundersökningen om ofredande utvidgas till att omfatta samtliga händelser i anmälan.

September 2010
Utredningen fortskrider.

September 2010
Julian Assange anhålls i sin frånvaro.

18 november 2010
Marianne Ny begär Julian Assange häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, tre fall av sexuellt ofredande samt olaga tvång. Skälet är att han inte kunnat höras under förundersökningen.
Stockholms tingsrätt beslutar att häkta Assange i sin frånvaro, i enlighet med häktningsframställan.
För att verkställa häktningsbeslutet beslutar åklagaren att efterlysa Assange internationellt och utfärda en så kallad europeisk arresteringsorder.

22 november 2010Julian Assange överklagar tingsrättens häktningsbeslut till Svea hovrätt.

24 november 2010Svea hovrätt avslår överklagandet och beslutar att han ska vara fortsatt häktad, på sannolika skäl misstänkt för olaga tvång, två fall av sexuellt ofredande samt våldtäkt, mindre grovt brott.
Den internationella efterlysningen och den europeiska arresteringsordern justeras i enlighet med hovrättens beslut.

30 november 2010
Julian Assange överklagar Svea hovrätts häktningsbeslut till Högsta domstolen

2 december 2010
Högsta domstolen beslutar att inte medge Julian Assange prövningstillstånd. Svea hovrätts beslut står därmed fast. På begäran av brittisk polis kompletteras den europeiska arresteringsordern med information om maxstraffen för brotten sexuellt ofredande och olaga tvång.

*

Processen i Storbritannien

*
7 december 2010
Julian Assange grips av brittisk polis.

16 december 2010
Häktningsförhandling i Westminster Magistrates Court i London. Domstolen beslutar att han ska släppas fri mot borgen.

7-8 februari 2011 
Förhandling i London om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.

24 februari 2011Domstolen (Westminster Magistrates Court) tillkännager sitt beslut om att överlämna Julian Assange enligt arresteringsordern.
Mars 2011Julian Assange överklagar beslutet om överlämnande till Sverige.

12-13 juli 2011Förhandling i High Court i London om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder.'

2 november 2011High Court i London beslutar att överlämnande ska ske i enlighet med den europeiska arresteringsordern. Beslutet kan överklagas.

15  november 2011Julian Assange begär prövning av beslutet från High Court att han ska överlämnas till Sverige. Detta ska prövas av The Administrative Court, där en förhandling ska hållas den 5 december.

5 december 2011Domstolen ger Assange rätt att inom 14 dagar begära prövningstillstånd vid Storbritanniens Högsta domstol.

16 december 2011Storbritanniens högsta domstol, the Supreme Court, ger Assange prövningstillstånd. Förhandlingen startar den 1 februari 2012.

1-2 februari 2012The Supreme Court prövar om åklagare är att anse som en rättslig myndighet enligt den engelska lagstiftningen om den europeiska arresteringsordern.

30 maj 2012
The Supreme Court meddelar att man beslutat att avslå Assanges överklagan och att han därmed ska överlämnas till Sverige. Man beviljar dock försvaret 14 dagar att lämna in en begäran om att domstolen ska öppnas för fortsatta överläggningar.

12 juni 2012
Assange lämnar in begäran om att domstolen ska återuppta förhandlingarna.

14 juni 2012
The Supreme Court avslår Assanges begäran om att förhandlingarna ska återupptas. Man beslutar också att tidsperioden för att hämta Assange till Sverige inte ska börja löpa förrän efter 14 dagar.

19 juni 2012
Assange begär politisk asyl på ecuadorianska ambassaden i London.

16 augusti 2012
Ecuador beviljar Assange asyl.

http://www.aklagare.se/Media/Assangearendet/Kronologi-i-Assangearendet/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Förhör med misstänkt som befinner sig utomlands


*
Källa: Åklagarmyndigheten 2012-08-15

*

En redogörelse för regelverket kring förhör utomlands.


Bestämmelser om internationell rättslig hjälp i brottmål finns huvudsakligen i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Ett förhör under en förundersökning med en misstänkt som befinner sig utomlands kräver en formell ansökan om rättslig hjälp till det aktuella landet.

Om och i vilken omfattning svenska myndigheter sedan kan få bistånd från utlandet är en fråga som styrs av lagstiftningen i det aktuella landet och de internationella åtaganden som landet har gjort i förhållande till Sverige.

Om svenska myndigheter vill genomföra ett förhör med en person som befinner sig på en ambassad i London ska en ansökan om tillstånd för detta sändas till rättsliga myndigheter i Storbritannien. Storbritannien kommer då att pröva ansökan i enlighet med brittisk lag och brittiska konventionsåtaganden.

http://www.aklagare.se/Media/Assangearendet/Forhor-med-misstankt-som-befinner-sig-utomlands/

*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*


Varför kan inte åklagaren förhöra Assange i Storbritannien?


*
Källa: Åklagarmyndigheten
*

En förklaring till åklagarens beslut att inte förhöra Assange i Storbritannien.


I ärenden där en misstänkt person befinner sig utomlands måste åklagaren överväga vilka förundersökningsåtgärder som är möjliga enligt svensk rätt och internationella instrument. Vidare måste åklagaren överväga vad som krävs i det enskilda fallet för att utredningen ska kunna genomföras på ett rättssäkert och effektivt sätt utan att kvaliteten åsidosätts. 

Åklagaren måste också överväga hur en eventuell rättegång ska kunna genomföras, om utredningen leder till att åklagaren väcker åtal, och hur ett eventuellt straff ska kunna verkställas.

I detta ärende utmynnade åklagarens överväganden i att Julian Assange begärdes häktad för de brott han var misstänkt för. Med stöd av domstolens häktningsbeslut utfärdade åklagaren en europeisk arresteringsorder.

Åklagarens bedömning är att Julian Assange av utredningsskäl behöver vara tillgänglig i Sverige under förundersökningen. Det som kan nämnas, utan att gå in på utredningsarbetet i detalj, är att det finns behov av att vid förhör med Julian Assange kunna presentera och höra honom om den bevisning som kommit fram i utredningen samt att i den fortsatta utredningen vid behov kunna genomföra kompletterande förhör med Julian Assange och andra inblandade personer.

Enligt svensk lagstiftning krävs att den åtalade är personligen närvarande vid rättegången när det gäller den här typen av brott. Om förundersökningen leder fram till att bevisningen bedöms räcka för åtal mot Julian Assange krävs hans personliga närvaro i Sverige för att en rättegång ska kunna genomföras och för att ett eventuellt straff ska kunna verkställas. 

Domstolens häktningsbeslut innebär att Julian Assange är häktad för att säkerställa detta.

http://www.aklagare.se/Media/Assangearendet/Varfor-kan-inte-aklagaren-forhora-Assange-i-Storbritannien/
*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 *
 http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article3793517.ece
 *

'UK threat to storm our embassy still in force' – Ecuador FM Patino to RT (EXCLUSIVE)

Video från 2012-08-23
http://rt.com/news/uk-assange-ecuador-patino-385/
Assange - Vem betalar och vem har bollen?
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vidareläsning:
 http://undermattans.blogspot.de/search/label/ASSANGE

2 kommentarer:

 1. IP: 156.49.126.246 June 03, 2013 06:48:32 AM
  ISP: Aklagarmyndigheten
  Landed: UNDER MATTAN: Assange - Vem betalar och vem har bollen?
  undermattans.blogspot.se/2013/05/assange-vem-betalar-och-vem-har-bolle...

  SvaraRadera
 2. IP: 156.49.126.246 June 03, 2013 08:22:48 AM
  ISP: Aklagarmyndigheten
  Landed: UNDER MATTAN: Assange - Vem betalar och vem har bollen?
  undermattans.blogspot.se/2013/05/assange-vem-betalar-och-vem-har-bolle...
  ----------------------------------
  IP: 156.49.126.246 June 03, 2013 08:59:16 AM
  ISP: Aklagarmyndigheten
  Landed: UNDER MATTAN: Assange - Vem betalar och vem har bollen?
  undermattans.blogspot.se/2013/05/assange-vem-betalar-och-vem-har-bolle...

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.