måndag 18 juni 2012

NY LAG - Diktaturen Sverige inför totalövervakning av undersåtarna

Polisen får signalspaning


SR 2012-06-18
Regeringen och Socialdemokraterna har nu gjort upp om att även Säpo och Rikskriminalen ska kunna beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA.


*
Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i dag i en lagrådsremiss som regeringen och socialdemokraterna gjort upp om.

Under våren har förslaget att Rikskriminalen ska få beställa signalspaning kritiserats av flera myndigheter och organisationer, bland annat Datainspektionen och Advokatsamfundet, men nu väljer regeringen alltså ändå att driva igenom det.

Villkoren för Rikskriminalen, det vill säga den öppna polisen, blir desamma som för andra. Spaningen ska till exempel gälla "gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen".

Förslaget ska gälla från den 1 januari 2013.
-Bää, vilket flyt... Både 145 miljarder till ESM, 10-tals miljarder till  EU, ACTA,  Fotoförbud?,  Mangaförbud, Vapen till hela Världens Mördardiktaturer, döda Carema-pensionärer, Utförsäljning av Sverige, Assange utlämnad och nu även Signalspaning... - Och allt samtidigt... - Va häftigt kompis.
...Nu slipper vi t.o.m. skriva dagböcker... :) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- The show MUST go on...

2012 Inspired by The Wistleblower
Sossarna fick efter en tumultartad tid i början av 2012 en ny partiledare direkt från krigslobbyisterna - Stefan Löfven, precis som DN:s ledarskribent Peter Wolodarski så säkert förutspådde i tevesoffan dessförinnan.Den nya partiledaren för (S) visar sig även ha en Storebror, Ulf Löfven, som är chef för ett säkerhetsföretag, samt har ett förflutet inom militärens säkerhetstjänst MUST – och röstar på alliansen.

[M+S=har nu blivit ännu mer SANT]

Ulf Löfven har under än 15 år arbetat med informatiossäkerhetsfrågor både i Sverige och internationellt, bland annat inom Försvarsmakten, Teleca, Ericsson och Ekelöw Infosecurity AB.

- Ulf är sedan 1 mars 2008 även VD för Ekelöw Infosecurity AB.

Ulf Löfven befattningar:
Styrelseordförande
- Coresafe AB
Styrelseordförande - Secana AB
Extern VD - Ekelöw Infosecurity AB
Styrelseledamot - Coresafe AB
Styrelseledamot - Seanet Maritime Communications AB (Publ)
Styrelseledamot - Secana AB


Angående MUST så var en annan känd svensk politiker, Carl Bildt, nära och personlig vän med herr Bertil Lundin, chefen för den superhemliga avdelningen, den s.k. Inhämtningen.

- På agentspråk - kontoret för särskild inhämtning KSI.  Tidigare kallat för SSI, Sektionen för Särskild Inhämtning. Dessförinnan IB, - en avdelning som ingår i den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten - MUST.

Bertil Lundin var av en händelse och naturligtvis bara en tillfällighet även bror till den världskände svenske oljemiljardären Adolf Lundin på det numera välkända oljebolaget Lundin Oil, som av en annan tillfällighet orsakat 100 000-tals dödsfall i Ogaden, Etiopien, genom sin kriminella oljeprospektering i ett konfliktområde.

- Detta samtidigt som Carl Bildt satt i bolagsstyrelsen och var ansvarig för prospekteringen.
(- Bertil Lundin avled till följd av cancer 2005.)- För S&M-partiet gäller idag följande motto:

- The show M.U.S.T. go on... :)- Otroligt kompisar,  - Vad tok-många tillfälligheter det finns i lilla Sverige,
man blir helt yr i fårskallen...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Militära underrättelse- och

säkerhetstjänsten (MUST)

Text från MUST hemsida
Uppgift: Att arbeta med Försvarsmaktens verksamhetsledning, militärstrategiska frågor och myndighetsutveckling, samt att vara Försvarsmaktens kontaktyta mot regeringen.


Sedan kalla kriget har underrättelse- och säkerhetstjänsters arbetsområde breddats till att även omfatta hot från spridning av massförstörelsevapen, påverkansoperationer, IT-hot och terrorism. Hotet är också mer diffust och utgörs av bland annat icke-statliga organisationer och nätverk.Must tillkom 1994 efter en omorganisering inom Försvarsmakten. Sverige har dock bedrivit militär underrättelsetjänst i skilda former mycket längre än så. Ibland räknar man tillbaka till unionskrisen 1905, då ett beslut om att inrätta en militär underrättelsetjänst togs. Se vidare i skriften Underrättelse- och säkerhetstjänsten 100 år.

Underrättelsetjänst bedrivs till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Ambitionen är att kunna underbygga bedömningar med information från flera oberoende och trovärdiga källor - både allmänt tillgängliga och hemliga.

Säkerhetstjänst har ett i grunden förebyggande förhållningssätt. Den arbetar inte enbart med att bedöma säkerhetshot utan även med att utforma och vidta säkerhetsskyddsåtgärder. Den bedrivs i form av säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetsskyddstjänst och signalskyddstjänst.Must:s verksamhet regleras av lagar och förordningar. Regeringen och överbefälhavaren ger Must varje år ett uppdrag med uppgifter och redovisningskrav. Must kontrolleras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Samarbete med andra länder och svenska myndigheter är centralt i arbetet. Ett exempel är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), som är en permanent arbetsgrupp med representanter från Säkerhetspolisen, Must och Försvarets radioanstalt.

Chef för Must sedan 2007 är generalmajor Stefan Kristiansson. Ambassadör Helena Rietz är ställföreträdande chef sedan hösten 2010."- Om någon påstår att personen/företaget X arbetar, eller har arbetat, för Must, får det påståendet stå för honom/henne.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Fakta:
S, V och MP ansåg redan 2009 att fler myndigheter än regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten ska få använda sig av signalspaning.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sossarna och Moderaterna

- säljer ut Sverige tillsammans...


---S&M säljer den svenska f.d. friheten
- inför DDR-liknande övervakning---

SR 2012-06-18
Regeringen och Socialdemokraterna har nu gjort upp om att även Säpo och Rikskriminalen ska kunna beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA.

[...]– För det första gäller det integritetsintrånget i sig, men det finns också en stor risk att man kommer att få betydande gränsdragningsproblem mellan brottsbekämpning och underrättelseverksamheten, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och regeringen innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska få rätt att beställa avlyssning av tele- och datatrafik som passerar landets gränser från FRA.

Spaningen ska till exempel gälla "gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen". Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tror att risken finns att polisen kommer att använda sig av de nya möjligheterna för ofta.


– Risken för att man uppfattas som att man ger sig ut på fisketur i största allmänhet för att få fram information om individer är ju betydande.
/Advokatsamfundet i SverigeMen regeringen och Socialdemokraterna gör en annan bedömning, och pekar på att även Rikskriminalpolisens arbete kan underlättas om de får de nya möjligheterna.[...]
*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utdrag ur Lagförslaget


...Skyddet för privat- och familjelivet enligt konventionen får begränsas
endast  med  stöd  av  lag  och  om  det  i  ett  demokratiskt  samhälle  är
nödvändigt  med  hänsyn  till  statens  säkerhet,  den  allmänna  säkerheten,
landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott
eller till skydd för hälsa eller moral eller andra personers fri- och rättigheter (artikel 8.2).
Av Europadomstolens praxis följer att nödvändighets kravet  innebär  att  åtgärden  ska  vara  påkallad  med  hänsyn  till  ett  angeläget samhälleligt behov (”pressing social need”).[...]


--Ladda ner lagförslaget i sin helhet här:--
- Får-kompisar, vad fåraktigt enkelt det blir för oss att rösta nästa gång, eftersom kungadömet Sverige idag bara har ett parti - S&M... -Bää... - Precis som vår brodernation Kungadömet Saudiarabien där alla terroristerna kommer ifrån... Bää, - Nog bara fåraktiga tillfälligheter... - Bää, nää nu e de dags för fårversionen av Let´s dance... Swing it boys... :)undermattan.blogg

 NY LAG - Diktaturen Sverige inför totalövervakning av undersåtarna

Publicerat som Information. Texter och bilder tillhör sina respektive upphovsmän
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.